Stichtingen en verenigingen

Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen  (SVRG)

De SVRG maakt deel uit van de verzameling genie-instanties die gezamenlijk de doelstellingen van het Regiment Genietroepen nastreven. Daartoe onderhoudt de stichting met regelmaat contact met vertegenwoordigers van de genie-eenheden, de genieverenigingen en overige stichtingen en uiteraard frequent met de staf van het regiment.

Opgericht in 2000 heeft de stichting de volgende doelstelling:
Het uitvoeren van de financiële aspecten van alle activiteiten verband houdende met het regiment. De stichting beheert de gelden van het regiment en geeft advies aan de Regimentstraditieraad over bestedingen of reserveringen voor toekomstige bestedingen.

De SVRG is ook belast met de inning van donaties en het verstrekken van gelden aan dié genie-instanties, die daarom verzocht hebben en waaraan de Regimentstraditieraad haar goedkeuring heeft gegeven. In de praktijk betekent dit dat de SVRG jaarlijks een deel van haar fondsen uitkeert aan de regimentsadjudant, die daarmee zijn taken namens het regiment vervult.

Ook de andere stichtingen -  het  Fanfarekorps der Genie, de stichting Veteranen Regiment Genietroepen, de stichting Geschiedschrijving Genie, de stichting Historische Genie Verzameling (Geniemuseum) \u2013 kunnen een financiële bijdrage ontvangen indien de Regimentstraditieraad daartoe besluit.

De Regimentstraditieraad stelt de randvoorwaarden waarbinnen de SVRG haar taken uitvoert en houdt het toezicht daarop. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie officieren b.d. in de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en een actiefdienend officier en onderofficier, allen benoemd door de Regimentstraditieraad.

Hoe komt De SVRG aan haar financiële middelen?
Jaarlijks worden alle genisten door de regimentscommandant aangespoord een financiële bijdrage te leveren om de door velen gewaardeerde activiteiten te ondersteunen.

Een Vriend van het Regiment Genietroepen kan natuurlijk ook zonder die aansporing zijn jaarlijkse donatie storten op rekeningnummer 4432.28.566 (ABN-AMRObank Heerde) t.n.v. SVRG.

De huidige samenstelling van het bestuur is:
Voorzitter: lkol der Genie b.d.,  M.S.H. Bont,
Secretaris: lkol der Genie b.d., J.J.M. Hogenboom,
Penningmeester: lkol der Militaire Administratie b.d., P.H.M. Rübsamen,
Lid van het bestuur: lkol der Genie J.C. Ruiter,
 Lid van het bestuur: adjudant der Genie b.d. H. G. J. Jogems.

Vrijwillig Fanfarekorps der Genie

Door de reorganisaties van de militaire muziek is de officiële band tussen het militaire beroepsorkest FKKLBW ( FanfareKorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens) teloor gegaan. Sinds 2006 is het OLFKG dan ook het officiële Regimentsorkest van het Regiment Genietroepen. En tijdens de ledenvergadering van 2013 is de officiële naamgeving gewijzigd in Vrijwillig FanfareKorps der Genie. (linkje)

Stichting Geschiedschrijving Genie

De SGG maakt deel uit van de verzameling Genie-instanties die gezamenlijk de doelstellingen van het Regiment Genietroepen nastreven. Daartoe onderhoudt de stichting met regelmaat contact met vertegenwoordigers van de genie-eenheden, de Genieverenigingen en overige stichtingen en uiteraard frequent met de Regimentscommandant en zijn staf

Opgericht in 2001 heeft de stichting conform de stichtingsacte de volgende doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk verantwoorde studies en de publicatie ervan en het bekend stellen van activiteiten en gebeurtenissen, die verricht zijn door, hebben plaatsgevonden bij, of anderszins in verband staan met het Wapen der Genie of de Dienst Vastgoed Defensie (voorheen DGW&T / Dienst der Genie) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
-Het selecteren van relevante onderwerpen die voor een beschrijving in aanmerking komen
-Het benaderen van medewerkers voor het verrichten van onderzoek, het vastleggen en beschrijven van gebeurtenissen, activiteiten en dergelijke en het stimuleren van deze werkzaamheden door begeleiding, advisering, assistentie en coördinatie
-Het beoordelen van al dan niet spontaan aangeboden kopie op geschiktheid voor publicatie
-Het verlenen van bemiddeling en assistentie bij de publicatie van daartoe geschikt geachte kopij, dan wel het zelfstandig verzorgen van uitgaven

De huidige samenstelling van het bestuur is:
Voorzitter: kol  der genie b.d. Jos Overman;
Secretaris: maj der genie Hermen de Haan;
Penningmeester: resmaj der genie Kees Ockhuijsen
Vertegenwoordiger Vereniging van Officieren der genie: resmaj der Genie Kees Ockhuijsen;
Vertegenwoordiger actief dienende officieren: maj der genie Hermen de Haan;
Vertegenwoordiger Vereniging Genie Onderofficieren: aooi der genie b.d. Herman Jogems;
Vertegenwoordiger actief dienende onderofficieren aooi der genie Erik Slingerland.

Actueel

Op dit moment zijn de volgende thema’s bij de Stichting in behandeling:

  • De Genie in Libanon (behandelaar: Kap b.d. Henk Hoeve);
  • Het duikbedrijf van de Genie (behandelaar Kap b.d. Leo Lagarde);
  • 325 Jaar bouwen voor de landsverdediging (actualisering 300 jaar bouwen voor de landsverdediging; behandelaar Kol b.d. Jos Overman);
  • Voorzien: de Genie-reservist (behandelaar: res lkol der genie Peter Pietersen).
  • Ontwikkeling NIMH-Canon Regiment Genietroepen;
  • Ontwikkeling uitgebreide Canon op regimentssite;
  • Voorbereiding publicatie 275 Jaar Regiment genietroepen (2023)

Stichting Historische Genie Verzameling (Geniemuseum)

Officieel is onze naam Stichting Historische Genieverzameling. Maar we zijn voornamelijk bekend onder de naam Geniemuseum.

Geniemuseum

Het Geniemuseum herbergt de geschiedenis van het Regiment Genietroepen en is als sinds 1970 op de Van Brederodekazerne in gebouw K gevestigd. Het Geniemuseum is een museum voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de krijgsmacht in Nederland en in de techniek. Bezoekers maken kennis met de kleurrijke en roemruchte geschiedenis van het Regiment Genietroepen

Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen

Het regiment heeft een rijke historie als het gaat om de inzet van regimentsleden in verre landen onder vaak moeilijke omstandigheden. Het Regiment telt vele veteranen, zowel jong als oud. Veteranen uit de Tweede Wereld Oorlog, inzet in o.a. Nederlands Indië, Korea, Libanon, Noord Irak, Voormalig Joegoslavië,  Mozambique, Irak, Afghanistan, Turkije, Mali en de waarnemers missies in diverse regio’s.
De inzet van onze Regimentsleden kenmerkt zich nagenoeg altijd door als eerste het inzetgebied te betreden en de weg te banenvoor de eenheden die volgen. Verder behoren genisten vaak tot de laatsten die het inzetgebied verlaten.
De genieveteranen verdienen waardering en erkenning. Het is om die reden dat de Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VVRG) is opgericht.  Onmisbaar in de communicatie tussen de leden, de vereniging en het regiment zijn een website en andere vormen van social media. Op deze wijze kunnen wij U, veteranen van het regiment Genietroepen, informeren over de ontwikkelingen binnen ons regiment en U uitnodigen om elkaar te ontmoeten op bijvoorbeeld de jaarlijkse Wapendag in mei of voor andere verenigingsactiviteiten.
De Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VVRG) van het regiment Genietroepen  heeft ten doel de band en kameraadschap in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren tussen de veteranen onderling, postactieven en de actief dienende militairen.
De VVRG heeft tevens ten doel de leden te begeleiden (nuldelijnsondersteuning/veterenanloket) bij het vinden van de juiste hulp bij het oplossen van problemen, opgelopen als gevolg van oorlogsactiviteiten of de deelname aan vredesmissies. De VVRG heeft tevens ten doel de tradities van het regiment Genietroepen (mede) te handhaven, voort te zetten en uit te dragen.

CRSV “de Mineur”

 

VOG

 

VGOO